Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO)

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO) P.H. Akspol informuje:

Administratorem Państwa danych jest P.H. AKSPOL Jolanta Piaskowska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą 41-200 Sosnowiec, ul. Mikołajczyka 59A, NIP 6441547860.

Dane są przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania zlecenia, przedstawienia oferty lub zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Kontakt z nami jest równoznaczny z żądaniem przedstawienia oferty (podjęcia działań) na Państwa żądanie.

Dane przetwarzane przez Administratora to w szczególności: imiona i nazwiska, adresy, numery identyfikacyjne, dane kontaktowe.

Odbiorcami Państwa danych mogą być organy nadzoru i kontroli oraz organy Administracji Skarbowej.

Dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres niezbędny dla realizacji zlecenia.

Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ma prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do usunięcia wszystkich danych jego dotyczących z systemów Administratora. Skorzystać z tychże praw mogą Państwo poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Administratorem.

W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe są zabezpieczone przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do danych osobowych posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dostęp do systemów zabezpieczony jest hasłem dostępu. Państwa dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Mikołajczyka 59A, 41-200 Sosnowiec lub na adres poczty elektronicznej akspol@akserw.pl